Místní knihovna v Dolánkách nad Ohří

Ceník

Ceník placených služeb a poplatků
 
Příloha Knihovního řádu Místní knihovny v Dolánkách nad Ohří 
 
I. Registrační poplatek
   Registrační poplatek se vybírá předem a to ve výši
   10,- Kč za kalendářní rok – děti do 15 let
   20,- Kč za kalendářní rok – dospělí čtenáři a mládež od 15 let
   Od poplatku jsou osvobozeni čtenáři starší 70 let.
 
II. Sankční poplatky
a) Ztráta čtenářského průkazu
- za manipulaci a vystavení duplikátu čtenářského průkazu ztraceného v období jeho platnosti   ( původní nebo prodloužené ) se účtuje:
manipulační poplatek                                   5,-Kč
 
b) Poplatek z prodlení - vymáhání nevrácených výpůjček
- jestliže uživatel nevrátí vypůjčený dokument ve stanovené lhůtě, vymáhá knihovna jeho vrácení upomínkami. Po bezvýsledných upomínkách následuje vymáhání právní cestou.
Výše poplatku je stanovena smluvně za každou jednotlivou knihu nebo periodikum:
1. upomínka bez odeslaní                    2,-Kč
2. upomínka                                             6,-Kč
3. upomínka cestou zřizovatele         10,-Kč
 
c) Náhrada všeobecných škod
- čtenář je povinen nahradit škodu, zaviněnou přímo zanedbáním povinností ( podle občanského zákoníku č. 70/1983 Sb. upraveného novelou ze dne 5.11.1991, § 442, odst.2 )
- při poškození, zničení nebo ztrátě dokumentu se požadují tyto formy náhrady:
 1/ uvedení do původního stavu
 2/ dodání kopie ( ztraceného, zničeného ) díla
 3/ dodání jiného vydání díla
 4/ finanční náhrada ( cena díla podle cen na trhu v době ztráty )
- mimo vlastní náhradu ( jakýmkoliv způsobem 1/ až 4/ ) se vybírá
 manipulační poplatek                      50,-Kč /kus – u knih
                                                          10,-Kč/kus – u periodik        
 
III. Další služby
- za zprostředkování ( poštovné, balné ) MVS ( Meziknihovní výpůjční služba )
  se účtuje manipulační poplatek            40,-Kč/ kus
- za oznámení rezervace dokumentu       5,-Kč/ kus
 
 
Tento ceník vstupuje v platnost dne 25.9. 2002